Standard boligdokumentasjon

5 sikre – for standard boligdokumentasjon

Statistikk viser at ikke alle leverer feilfrie elektriske anlegg. Tallene viser også at manglende eller mangelfull dokumentasjon utgjør en stor andel av feilprosenten. 

Følgende er hentet på DSB sine hjemmesider: 

Selv om de fleste leverer dokumentasjon som tilfredsstiller kravene så vil det være en utfordring å heve alle opp  på samme nivå. I de fleste tilfeller mangler verken evnen eller viljen, men mange finner det vanskelig å se hva  som er kravet til en tilfredsstillende dokumentasjon. 

Som et resultat av langsiktig samarbeid og konkrete prosjekter har aktørene kommet frem til en felles forståelse for ”hvor høyt lista bør ligge” og som da er utgangspunktet for ”de 5 sikre”. 
DLE skal legge det etterfølgende til grunn for vurdering av om en registrert virksomhet oppfyller kravene til dokumentasjon for boliginstallasjoner. 

5 sikre er en ”verktøykasse” for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon som tifredsstiller det omforente minimumskravet, dvs tilfredsstiller gjeldende krav til boligdokumentasjon. DSB har akseptert 5S-dokumentasjon som tilfredsstillende dokumentasjon for boliginstallasjoner. Dette innebærer at en fremlagt 5S-dokumentasjon, når denne er tilfredsstillende utfylt, vil oppfylle forskriftens krav til dokumentasjon av en boliginstallasjon uavhengig av hvor i landet du er. 

5 sikre dekker også kravene til kundedokumentasjon, men det er viktig å merke seg at den registrerte virksomheten (installasjonsvirksomheten) kan ha behov for bedriftsintern tilleggsdokumentasjon i enkelte tilfeller.

5 sikre baserer seg på følgende fem forhold hvor standardiserte skjema angir minimumskravet (skjemaene er utarbeidet av NELFO, men er klarert i samarbeidsprosjektet): 


Risikovurdering 
I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) § 16 – planlegging og vurdering av risiko -skal elektriske anlegg planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. 

• Rapport fra risikovurdering med veiledning. Rapporten skal overleveres eier av anlegget. 
• Sjekkliste for risikovurdering med veiledning før planlegging, prosjektering og utførelse bedriftsintern. 

Kursfortegnelse
I henhold til fel § 12 skal det utarbeides en beskrivelse av anlegget hvor bl.a. kursfortegnelsen er en sentral del. 

• Standard kursfortegnelse (og eksemplet) er i henhold til NEK 400:2006.

I tillegg til å inngå i kundedokumentasjonen, skal kursfortegnelsen også henges opp i sikringsskapet, eller i umiddelbar nærhet av dette. 

Sluttkontroll
I henhold til fel § 12 skal det utarbeides en rapport fra gjennomført sluttkontroll. 

• Rapport fra sluttkontroll med veiledning er i henhold til NEK 400:2006. 

Sluttkontrollen skal gjennomføres på det aktuelle anlegget. 

Utstyrsdokumentasjon
I henhold til fel § 12 skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med kravene i regelverket. 

Utstyrsdokumentasjon av viktighet for eier av anlegget, drift av anlegget og eventuelle senere utvidelser, skal overleveres til oppdragsgiver. Utstyrsdokumentasjon kan bl.a. være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer m.m. 

Erklæring om samsvar
I henhold til fel § 12 skal erklæring om at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i FEL, alltid overleveres eier av anlegget før dette tas i bruk. Det er utarbeidet en veiledning til utfylling av erklæring om samsvar. 
For små jobber kan erklæring om samsvar sendes sammen med for eksempel fakturaen, men da ikke senere enn 3 uker etter ferdigstillelse. 

I henhold til FEL § 13 skal eier oppbevare erklæringen under hele anleggets levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i 5 år etter ferdigstillelsen.