Pålagte oppgaver for DLE

Pålagte oppgaver for DLE gitt i instruksverket fra DSB:

  • Gi råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm
  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll)
  • Kontrollere at installatører som monterer anlegg, har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte
  • Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner. Dermed bedres sikkerheten for de ansatte, og faren for materielle skader reduseres
  • Kontrollere og følger opp alle institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr i sitt daglige virke. Dermed bedres sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning
  • Informere skoleungdom og andre om elsikkerhet. Alle 6. og 9. klasser besøkes en gang i året av DLE.