Kjøp/salg eiendom

Eier og bruker skal sørge for at både elanlegg og tilknyttet elektrisk utstyr til enhver tid er godt vedlikeholdt, slik at det er trygt å bruke og at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom, jmf Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9. Den som til enhver tid er eier eller bruker er altså ansvarlig for å utbedre ev. feil og mangler på elanlegg og tilknyttet utstyr.

Skal du kjøpe eller selge bolig, hytte eller næringseiendom?

Kontakt DLE og få svar på følgende:
finnes det pålegg om feil og mangler på den elektriske installasjon i bygget?
(mange eiendomsmeglere utfører denne kontakten mot DLE som en del av salgsprosessen)

Er det i de senere år utført installasjonsarbeider som er ferdigmeldt og det foreligger samsvarserklæring på? (utførte arbeider etter 01.07.99)

Eier plikter å oppbevare disse papirene "til evig tid", de skal altså følge anlegget uavhengig av om det er skjedd eierskifte(r)