El-sikkerhet

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

Nettselskaper er med hjemmel i Tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn, DLE, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene el-sikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.

Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og Produkt-kontrolloven.

DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder el-sikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.