Nettilknyting

Regelverket er endret fra 01.01.2019

I nytt regelverk, som trådte i kraft 01.01.2019, er anleggsbidraget gjort om fra én bestemmelse til å bli et eget kapittel 16 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I stor grad har endringen handlet om å forskriftsfeste og tydeliggjøre gjeldende praksis, for å gjøre regelverket mer tilgjengelig for både nettselskap og kunder.

Det er samtidig foretatt en del viktige endringer fra tidligere regelverk. Den største omleggingen er at nettselskapene nå plikter å kreve inn anleggsbidrag på alle nettnivå. Etter tidligere regelverk kunne nettselskapene kun kreve inn anleggsbidrag i distribusjonsnettet og kundespesifikke anlegg i regional- og transmisjonsnettet.

Anleggsbidrag og tiårsregelen er begge endret fra kan- til skal-bestemmelser. Ordningene med bunnfradrag og tilknytningsgebyr er fjernet. Nettselskapet kan kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 prosent av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelsene ikke skyldes forhold på kundens side.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapene kan kreve inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til fordelingsnettet. Dette gjelder for både forbruks- og innmatingskunder.

Ved tilknytning av nye installasjoner, endringer i eksisterende installasjoner etc. som betinger økt overføringskapasitet og anleggskostnader, beregnes anleggsbidrag basert på NVEs forskrift FOR 1999-03-11 nr. 302: (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Anleggsbidrag). Denne forskrift er endret fra 01.01.2019

Slik fastsettes grunnlaget for anleggsbidraget:

  • Fastsettelse av kostnadsgrunnlag for kunden

  • Standarder og avvik

Hensikten med innkreving av anleggsbidrag er bl.a. å gi kundene/brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet.

Anleggsbidraget består av to deler:

  • Kundespesifikke kostnader

  • En andel av kostnader for felles anleggsdeler

Eierskap til anlegg

Nettanlegg som er helt eller delvis finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde eies av OE.

Fastsettelse av grunnlaget for anleggsbidrag

I forskrift fra NVE brukes begrepet «anleggskostnad» som skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, denne kostnaden er inkl. timeverk for personell, maskiner og utstyr.

I kostnadsgrunnlaget inngår alle kostnadene som blir ført på prosjektet og som i utgangspunktet vil bli aktivert i OE nett sin balanse. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester, materiellkostnader, timekostnader og andre interne kostnader som kostnadsføres på prosjektet.

Timekostnadene består både av timer til prosjektering og utførelse.

I tillegg kommer eventuelle fremskyndingskostnader, det vil si merkostnader ved å reinvestere i nettet før restlevetid eller lastøkning tilsier at komponenten uansett måtte fornyes.

Standarder og avvik

Kostnadsgrunnlaget beregnes ut fra vår standard for bygging av nett. Dersom vi gjør avvik fra standarden p.g.a. kundens ønsker eller behov, skal kunden dekke alle merkostnadene med dette.

Kostnadsgrunnlaget omfatter de anleggsdelene som OE normalt bygger frem til følgende grensesnitt:

  • Fram til grunnmur

  • Klemme på husvegg.

Graving av grøft og kabler/stikkledning er nettselskapets ansvar der det ikke blir benyttet luftnett. Graving avtales og kanbestilles av kunde/utbyggereller OE. Kostnader knyttet opp mot graving av stikkledning, fra everkets fordelingsskap og frem til kundens tilknytningsskap på vegg, er kunderelaterte kostnader og inngår i anleggsbidraget som faktureres kunde.

Kostnadene med tilkoblingsskap på husvegg og kabelfremføringen etter grensesnittet (husinstallasjon), skal i sin helhet dekkes av kunden og er et forhold mot autorisert elektroinstallatør

Fastsetting av kostnadsgrunnlag for kunder

Kostnadsgrunnlaget for hver kunde består av kundespesifikke kostnader, samt en andel av kostnadene for felles anleggsdeler.

Kundespesifikke kostnader;

  • gjelder anlegg som kun forsyner en kunde eller ett anlegg.

Normalt er dette kun knyttet til stikkledninger.

Felles anleggsdeler;

  • Anlegg som forsyner flere kunder.

Dette omfatter nettstasjon inkl. transformator og bryteranlegg, høyspenningsforbindelser, lavspenningsforbindelser og fordelingsskap.

Effektbehovet er dimensjonerende når vi bygger nettanlegg. Kostnadene for felles anleggsdeler deles derfor mellom kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten/effekten hver enkelt kunde beslaglegger.

Beregningsmetode for anleggsbidrag;

Det er kun anleggskostnadene for nye tilknytninger eller ved nettforsterkninger som skal tas med i kostnadsgrunnlaget ved beregning og fastsettelse av anleggsbidragene.

Grunnlag for anleggsbidrag beregnes da slik:

Anleggskostnader (ihht regelverk) = A (kr)

*)Eventuell nåverdi av framtidig nettforsterkn.(OE) = B (kr)

**)Fordel for andre nettkunder (OE) = C (kr)

Grunnlag for anleggsbidrag (maks iht NVE) D= A-B-C

*)OE dekker investeringskostnaden til opprinnelig dimensjon når teknisk levetid er utløpt. Kostnadene med framskynding av reinvesteringer av eksisterende nettanlegg inngår i kostnader for beregning av anleggsbidraget. Gjenværende teknisk levetid benyttes og fastsettes av OE.

Her benyttes standard kalkulasjonsrente for kraftnett som er 4%.

Det blir ikke beregnet framskyndingskostnad på transformatorer siden disse normalt benyttes et annet sted i nettet eller selges. Framskyndingskostnad på arbeid relatert til oppgradering av transformator kan beregnes.

**)Investeringen i felles radielle nettanlegg ved nye tilknytninger/nettforsterkningen vil i enkelte tilfeller også komme andre nettkunder til gode uten at disse nettkundene har bedt om nettforsterkning. OE dekker da forholdsmessig den del av nettforsterkningen som faller på eksisterende kunder når denne nettmessig vurderes å være eller kan bli nødvendig, for å opprettholde tilfredsstillende overføringskapasitet og leveringskvalitet med normal lastutvikling i området. Fordeling av nettforsterkningen baseres på nettkundens installert effekt/sikringsstørrelse.

Bunnfradrag

Odda Energi har frem til 31.12.2018 praktisert et bunnfradrag på kr. 30.000,- pr. tilknytning/bestilling. I de nye reglene for innkreving av anleggsbidrag er mulighet for bruk av bunnfradrag fjernet. Odda Energi vil fra 01.01.2019 kreve inn hele anleggskostnaden som anleggsbidrag.

Betalingsbetingelser og forskuttering av anleggsbidrag

Anleggsbidraget skal normalt være innbetalt i sin helhet når anlegget er montert og klar til og settes i drift. For større anlegg vil det bli krevet inn forskudd ved bestilling og ved mottak av hovedmateriell hos OE. Andre betalingsbetingelser og tidspunkt kan avtales.

OE fordeler anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget. OE forskutterer da andel for framtidige nettkunder og krever inn anleggsbidrag (forholdsvis andel) etter hvert som framtidige nettkunder tilknyttes i 10 års perioden. Andel framtidige nettkunder og tilhørende effektbehov i 10 års perioden skal fastsettes av OE som sannsynlige nye tilknytninger i denne perioden, dette baseres f.eks. på utbyggingsplaner, godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan eller eksisterende bebyggelse uten nettilknytning.

Det skal ikke foretas rentebelastning eller prisjustering for senere innbetalt andel av forskuttert anleggsbidrag fra nye nettkunder som tilknyttes på et senere tidspunkt.

For ytterligere informasjon vedr. tilknytninger i Odda Energis nett – send henvendelse til firmapost@oddaenerginett.no