Ordliste

Fordelingsanlegg (= nett)

Med fordelingsanlegg forstås høyspennings- og lavspennings-nett netteier bygger iht. områdekonsesjon.

Stikkledning

Med stikkledning forstås en ledning - luftledning eller kabel- fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. (Stikkledninger er en del av nettet.)

Tilknytningspunkt

Som tilknytningspunkt regnes tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett. Tilkoblingspunktet er grensesnitt mellom netteier og anleggseier/bruker både for eiendomsforhold, drift og vedlikeholdsansvar.

Eiendom

Som eiendom regnes også en boligblokk eller et rekkehus. Disse regnes som én eiendom i kontraktens forstand, selv om den/det består av flere leiligheter. Den juridiske organisering - leiegård, borettslag, boligsameie eller selveier leiligheter - er uten betydning.

Netteier

Med netteier forstås den som driver iht. områdekonsesjon og er eier av fordelingsnett.

Kraftleverandør Med kraftleverandør forstås den som man handler kraft av. Kraftleverandør er ofte netteier.

Anleggseier/bruker

Med anleggseier/bruker forstås den juridiske enhet, selskap, sameie eller fysisk person, som eier eller bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet netteiers nett.

Forbrukere

Forbrukere er den kundegruppen som ikke er næringsdrivende. Det vil i energirettslig sammenheng i all hovedsak si husholdningskunder.

Tilknytningsgebyr

Med tilknytningsgebyr forstås et engangsbeløp som betales til netteier før anleggseier/brukers anlegg tilknyttes netteiers overføringsnett. Dette gjelder også ved utvidelser selv om utvidelsen ikke medfører arbeid i netteiers nett. Gebyret er et bidrag til å dekke kostnader til bygging, endring og utvidelser av nettet og oppgis for de fleste typer anlegg i netteiers (til enhver tid gjeldende) prislister.

Anleggsbidrag

Med anleggsbidrag forstås et bidrag anleggseier/bruker må betale før et anlegg tilknyttes dersom netteier finner det sannsynlig at overføringen av kraft ikke vil gi inntekter som dekker utgifter til vedlikehold og amortisering . Netteier kan kreve at anleggseier/bruker dekker helt eller delvis anleggskostnadene i form av et anleggsbidrag etter netteiers retningslinjer. For mer info se under nettilknytning.

Nettleie

Med nettleie forstås den pris netteieren tar for å transportere kraften gjennom nettet frem til anleggseier/bruker (nettkunde).

Kraftpris

Med kraftpris forstås den pris kraftleverandøren tar for den leverte elektriske kraften, etter at nettleien er fratrukket. Det er denne delen av strømregningen som bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Stenging

Et fysisk tiltak som tar sikte på å hindre kunden i å ta ut elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

Stansing

Stansing er utøvelse av tilbakeholdsrett og innebærer at kraftleverandør uten leveringsplikt etter energilovens 3-3 erklærer overfor kunde og netteier, at det ikke lenger vil bli solgt kraft til kunden før betalingsmisligholdet er gjort opp.

Kraftuttrykk

W Watt er enhet for måling av effekt. kW 1kW = 1.000 W 25 lyspærer på 40 watt hver bruker en effekt på 1 kW. MW 1MW = 1.000 kW 1000 panelovner på 1000 watt hver bruker en effekt på 1 MW. kWh Kilowattime - enhet for måling av energi. En gjennomsnittsbolig bruker i løpet av et år ca 25 000kWh. GWh 1 gigawattime = 1 million kWh.

TWh 1 terrawatt-time = 1 milliard kWh. V Volt - enhet for elektrisk spenning. Spenningen i norske boliger er 230V. kV 1 kilovolt = 1000V. A Ampere = enhet for strøm. VA Voltampere - enhet for ytelsen eller effekten til en generator eller transformator.