Det lokale EL-tilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE)

De fleste e-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet e-verkets/nettselskapets forsyningsanlegg.

DLE fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor everkets/nettselskapets forsyningsområde.

DLE utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Skjema for melding om installasjonsarbeid kan du finne her: Skjema